ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-001 ” ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН” финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. съфинансиран от ЕС.

Дейност 3.2 “Обучение на учители, психолози и педагогически съветници за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност- ключови дигитални умения- базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се”

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

 

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ – BG05M2OP001-3.005-0004

 

ДГ гр.Чепеларе участва в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Дейност 2, включваща обезпечаване на средства за такси за детска градина на деца, чиито родители:

 1. Получават социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи) или
 2. Семейни помощи за деца по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейнитепомощи за деца и имат декларирани доходи на член от семейството под прага на бедността.

Допълнителни критерии за идентифицирането на децата от тази група са данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) от работните карти „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството.

Лицата, отговарящи на критериите и попадащи в целевата група се идентифицират от МОН по данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Дължимите от тези лица такси ще бъдат заплащани на общините за сметка на проекта.

Към месец януари 2021г. участват 14 деца по проекта, които автоматично се генерират от системата.

ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ 2019/2020г. КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 • По Схема “Училищен плод” се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1а, като се извършват не повече от 46 доставки за учебна година, от които най-малко 1/3 от доставките на всеки доставчик да са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 •  Плодовете и зеленчуците се разпределят под формата на порции за всяко дете или ученик с минимално и максимално тегло съгласно приложение № 2 и се предоставят на децата и учениците почистени и опаковани и във вид, посочен в същото приложение;
 • По Схема “Училищен плод” се разпределят най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно;
 • Плодовете и зеленчуците по Схема “Училищен плод” се раздават в деня на доставката, отделно от основните хранения и не могат да се използват за приготвяне на ястия.
 • По Схема „Училищно мляко“
 • Най-малко 1/2 от доставките на всеки заявител са прясно пастьоризирано мляко или кисело мляко, като най-малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко;
 • Продуктите се раздават равномерно чрез извършване средно по две доставки на седмица, но не повече от 10 доставки на месец;
 • По Схема “Училищно мляко” се разпределят най-малко 3 различни вида продукти месечно;
 • Раздаваните мляко и млечни продукти не се използват за приготвяне на други ястия с добавена сол и растителна мазнина и не се включват в състава на топлинно обработени продукти.