База Радост

Детска градина – ГР.ЧЕПЕЛАРЕ ДГ – Чепеларе е целодневна детска градина разполагаща с три бази- „Елхица”, „Здравец” и „Радост”. Детското заведение е общинска собственост.