ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
СЕМИНАР НА ТЕМА:  Еко образование. Техники и игри за включване на екологичното образование в педагогическия процес в детската градина
Семинарът бе осъществен на 12.01.2020 г. от “Център за иновации в образованието” с лектор Мария Дерижан