Екип на ДГ –Чепеларе

Елхица


 

База «Елхица»

Гр.Чепеларе, ул.»Перелик»№1 тел: 0886 244 884

Катя Георгиева Калфова- ВР ИД Директор

 


Учители:
Диляна Ангелова – учител детска градина
Образование – висше
ОКС – магистър
Специалност – ПНУП
ПКС- 5 ПКС
Трудов стаж по специалността -4 г.
Иванка Караиванова – старши учител
Образование – висше
ОКС – проф.бакалавър
Специалност – Начална учителка
Трудов стаж по специалността -38г.
Йорданка Кафалова – старши учител
Образование – висше
ОКС – проф.бакалавър
Специалност – Детска учителка
Трудов стаж по специалността -38г.
Йорданка Дзивкова – учител детска градина
Образование – висше
ОКС – магистър
Специалност – ПНУП
Трудов стаж по специалността -3 г.
Емилия Минкова -учител детска градина
Образование – висше
ОКС – магистър
Специалност – ПНУП
ПКС – 5 ПКС
Трудов стаж по специалността -4 г.
Илияна Башова – учител детска градина
Образование – висше
ОКС – магистър
Специалност – ПНУП
Трудов стаж по специалността -4 м.
Светлана Кирова-учител детска градина
Образование – висше
ОКС – бакалавър
Специалност – Начална училищна педагогика с чужд език/английски/
Допълнителна квалификация – Предучилищна педагогика
Трудов стаж по специалността – –
Елисавета Кариева -Кушева- психолог
Образование – висше
ОКС – магистър
Специалност – Училищна психология
Трудов стаж по специалността -3 г.
Елен Асимакова-логопед
Образование – висше
ОКС – бакалавър
Специалност – Логопедия
Трудов стаж по специалността –
по Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Недялка Пичурова-логопед
Образование – висше
ОКС – магистър
Специалност – Логопедия
Трудов стаж по специалността -40г.
Медицински сестри:
Снежана Дъгова – главна медицинска сестра
Кръстана Тунчева 
Образование – висше
ОКС – бакалавър
Специалност – Медицинска сестра
Трудов стаж по специалността -30г.
Илза Асеновска 
Образование – висше
ОКС – бакалавър
Специалност – Медицинска сестра
Трудов стаж по специалността -31г.
Помощен персонал:
Емилия Кичукова
Светла Златилова
Сенка Керозова
Филка Хаджиева
Весела Киляфова

 

New Image5


База «Радост»

Гр.Чепеларе, ул.»Христо Ботев» №53, тел: 0886 244 604

Учители:
Мария Маркова – старши учител
Образование – висше
ОКС – проф.бакалавър
Специалност – Детска учителка
Трудов стаж по специалността -39г.
Петя Костовска- учител детска градина
Образование – висше
ОКС – магистър
Специалност – ПНУП
Трудов стаж по специалността -4 м.
Рена Гоцова – учител детска градина
Образование – висше
ОКС – бакалавър
Специалност – ПНУП
Трудов стаж по специалността -2 г.
Гергана Гайдарова – учител детска градина
Образование – висше
ОКС – магистър
Специалност – ПНУП
Трудов стаж по специалността -4 г.
Златка Караколева – учител детска градина
Образование – висше
ОКС – магистър
Специалност – ПНУП
Трудов стаж по специалността -3 г.
Помощен персонал:
Еленка Кехайова
Теменужка Каварджиева

Здравец


База «Здравец»

Гр.Чепеларе, ул. «Здравец» 3А, тел. 0886 244 142

Учители:
Добринка Кузманова – старши учител

Образование – висше
ОКС – магистър
Специалност – Предучилищна педагогика
ПКС – 5 ПКС
Трудов стаж по специалността -18 г.
Соня Хаджиматева – старши учител
Образование – висше
ОКС – магистър
Специалност – Предучилищна педагогика
ПКС – 5 ПКС
Трудов стаж по специалността -25г.
Сийка Бакалска – учител детска градина
Образование – висше
ОКС – магистър
Специалност – ПНУП
Трудов стаж по специалността -5 м.
Тодора Балджиева – учител детска градина
Образование – висше
ОКС – бакалавър
Специалност – ПНУП
ПКС – 5 ПКС.
Трудов стаж по специалността – 7 г.
Помощен персонал:
Венета Дишлиева
Елка Асенова
Мария Хаджиева
 
Медицински сестри:
Емилия Смилкова
Блага Магаева
Павлина Кирякова